ماشین آلات صنایع غذایی فروش استفاده می شود

نمایندگی مجاز و فروش در این زیر شاخه 150
ماشین آلات صنایع غذایی ارائه می دهد
7

Bun line WP Kemper Quadro round

Ankara, ترکیهترکیه
1698 km
2010
عالی (مورد استفاده)
7

Lamination line Rheon L-shape line

Ankara, ترکیهترکیه
1698 km
2004
عالی (مورد استفاده)
6

Lamination line Rheon L shape line

Sincan/Ankara, Türkiyeترکیه
1728 km
2004
عالی (مورد استفاده)
6

Shop oven Wisheu Dibas 10 t

Istanbul, ترکیهترکیه
2032 km
2011
عالی (مورد استفاده)
7

Rotary oven Polin Roto 8095 SC

Istanbul, ترکیهترکیه
2032 km
2016
به خوبی به عنوان جدید (سابق-نمایش)
6

Cup cake line Alimec Cup cake line

Istanbul, ترکیهترکیه
2032 km
2009
عالی (مورد استفاده)
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .