مشخصات فروشنده

Aro.Vana از Kamnik

Aro.Vana


Herr Sašo Ilić

Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik

اسلوونی


نمایش شماره تلفن
نمایش شماره تلفن همراه
نشان دادن شماره


Specialized company for machines, equipment and automation in the sheet metal recasting industry.

Company ARO.VANA is specialized in selling machines and equipment for recasting metal sheets and other materials. We guarantee quality and modern machines and equipment, servicing, original spare parts and professional consulting.

Our quality is confirmed by more than 20 years of presence on the Slovenian market of sheet metal industry and automotive industry and excellent references of renowned Slovenian companies. We are also expanding our business to the fast-growing regions of Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina.

Expert staff with knowledge and many years of experience are in charge of individual consulting, technical expert solutions and quality technical assistance.

Specializirano podjetje za stroje, opremo in avtomatizacijo v industriji preoblikovanja pločevine.

Podjetje ARO.VANA je specializirano na področju prodaje strojev in opreme za preoblikovanje pločevine in drugih materialov. Zagotavljamo kvalitetne in sodobne stroje ter opremo, servisiranje, originalne rezervne dele ter strokovno svetovanje.

Našo kvaliteto potrjuje več kot 20 letna prisotnost na slovenskem trgu industrije preoblikovanje pločevine in avtomobilske industrije ter odlične reference priznanih slovenskih podjetij. Svoje delovanje širimo tudi na hitrorastoča področja Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Strokoven kader z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami skrbi za individualno svetovanje, tehnično strokovne rešitve in kvalitetno tehnično pomoč.

برو به بالا ارائه می دهد › 

لیست فعلی & تبلیغات ویژه
4047229.jpg
Pneumatic feeder Herrblitz CX100
بیشتر »
4047145.jpg
Pneumatic clamp feeder Herrblitz DX50
بیشتر »
4047169.jpg
Pneumatic feeder Herrblitz C150
بیشتر »
ارسال درخواست به Aro.Vana

شرکت

نام*, نام

تعداد خیابان و خانه

کد پستی شهر &

تلفن

فکس

پست الکترونیکی*

نظرها و پيشنهادها*

پاسخ لطفا توسط*بیشتر لیست & ماشین آلات در ارائه
4047229.jpg
Pneumatic feeder Herrblitz CX100
بیشتر »
4047145.jpg
Pneumatic clamp feeder Herrblitz DX50
بیشتر »
4047169.jpg
Pneumatic feeder Herrblitz C150
بیشتر »
Machineseeker app هم اکنون امتحان کنید!
Machineseeker app {برای آیفون و {2 Android .